Áron – Hospodinův velekněz

01.01.2019 00:00

Áron byl Mojžíšův starší bratr. V Bibli se o něm píše na mnoha místech. Zamýšleli jste se někdy více o této postavě. Autorka knihy – Francine Riversová se ve svých knihách často zabývá postavami z Bible, které jsou řekněme „okrajové“. Ve svých příbězích nám nabízí dobu, ve které žili, jejich očima. Nám velmi známé příběhy pak získávají úplně novou perspektivu. To, co jsme už tolikrát slyšeli, dostává nový obsah. Nejinak je to i v knize o Áronovi. Ten je starší bratr, což mělo v židovském národě velký význam, přesto všechna privilegia má Mojžíš. Áron se s touto skutečností pere celý život. Jeho život je plný vzestupů a pádů. Bojuje však statečně – především sám se sebou. 

Ukázka z knihy: „Toto místo se bude jmenovat Pokušení a svár!“ Mojžíš udeřil holí do skály. „Protože se Izraelci dostali do sváru s Hospodinem a pokoušeli ho!“ Ze skály vytryskla voda jako z protržené přehrady. Starší utíkali zpět. „Mojžíš nám dal vodu ze skály!“ „Mojžíš! Mojžíš!“ Lidé se rozběhli k proudící vodě. Mojžíš se vyčerpaně posadil. „Bože, odpusť jim. Nevědí, co říkají.“ Áron viděl, jak zodpovědnost za tento lid těžce leží na ramenou jeho bratra. Mojžíš slyšel jejich stížnosti a prosil Boha, aby jim poskytnul to, co potřebovali, a aby je vedl. „Řekneme jim to znovu, Mojžíši. Je to Hospodin, kdo je zachránil. Je to Hospodin, kdo jim dává vše potřebné pro život. Je to Bůh, kdo jim dává chléb, maso a vodu.“ Mojžíš zvedl hlavu. V očích měl slzy. „Je to tvrdohlavý národ, Árone.“ „Tak budeme tvrdohlaví i my! Tvrdohlaví ve víře!“ „Pořád uvažují jako otroci. Chtějí své příděly jídla, a včas. Zapomněli na biče a těžkou robotu, na to, jak bídný život v Egyptě vedli a neviděli cestu ven. Zachránilo je jenom to, že volali k Hospodinu.“ (…) „Amálekovci…,“ zalapal Jozue po dechu, „… útočí u Refídimu! Zabili ty, kteří nebyli schopni držet s námi krok. Staré lidi. Ženy. Nemocné…“ „Vyber skupinu našich mužů a jděte s nimi bojovat!“ Mojžíš zavrávoral, když vstával. Áron ho zachytil. „Musíš si odpočinout. Celý den jsi nejedl ani ses nenapil.“ Co si počne, když se Mojžíš zhroutí? Povede lid sám? Zachvátil ho strach. „Hospodin tě povolal, abys vedl jeho lid do zaslíbené země, Mojžíši. Člověk to ale nemůže dělat bez jídla, vody a odpočinku. Dnes už nic nenaděláš!“ „Ty jsi o tři roky starší než já, Árone.“ „Ale ty jsi ten, koho Bůh povolal, aby nás zachránil. Ty jsi ten, kdo nese tíhu zodpovědnosti za Boží lid.“ „Bůh nás zachrání.“ Mojžíš znovu klesl na zem. „Jdi a bojuj s nimi, Jozue. (…) Zítra se postavím na vrchol hory s Boží holí v ruce.“